Restaurointipalvelut

Teemme kaikkia korjausrakentamiseen liittyviä töitä, mitä milloinkin tällä tarkoitetaan:

Restauroimisella tarkoitetaan rakennetun ympäristön, rakennuksen tai sen osan korjausta kiinnittäen erityistä huomiota kohteen kulttuurihistoriallisiin arvoihin sekä vanhaan rakennustapaan. Restauroinnissa voidaan käyttää konservoivia, rekonstruoivia ja/tai entistäviä toimenpiteitä.

Konservointi merkitsee rakennuksen, rakennusosien tai pintakäsittelyjen säilymisen turvaamiseksi tarvittavia teknisiä toimenpiteitä.

Rekonstruointi on kokonaan tai osittain hävinneen rakennuksen, rakennusosien tai pintakäsittelyjen tekemistä uudelleen tai täydentämistä säilyneiden osien tai asiakirjojen pohjalta.

Entistäminen on rakennuksen, rakennusosien tai pintakäsittelyjen palauttamista aikaisempaan suuntaansa.
(Lähde: Museoviraston rakennushistorian osaston lausunto VTT:lle 22.12.1981, N:o 955)

Avustamme myös tarvittaessa museoviraston avustushakemusten teossa kulttuurihistoriallisen rakennusten kohdalla.